Over ons

Op deze pagina vindt u informatie over Stichting Maria van Renkum

Informatie over de Stichting

De Stichting Maria van Renkum is een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit de dames Mirjam Schilder (jeugdzaken), Leny Lotgerink (bedevaartaangelegenheden) de heren Gerrit van den Berg (penningmeester, websiteverzorging) en  John Bartels (voorzitter/secretaris).
 Doelstelling MvR en de relatie met het kerkbestuur PzTB te Wageningen – LR PG RH

De Stichting Maria van Renkum draait puur op vrijwilligers. Er worden geen salarissen betaald. Alleen te maken kosten worden vergoed.

De statuten van de Stichting Maria van Renkum zijn op 26 maart 2019 vastgelegd bij Van Dijk De Jongh – notarissen te Dronten. 

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 74382780.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer NL53 INGB 0009 0098 81.

Bij de Belastingdienst staat de Stichting genoteerd onder nummer: 8598.74.692. Deze dienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin te lezen staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht.

Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen in feite geheel ten goede aan het doel. Zie onze statuten. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor katholieke kerkgemeenschappen wel geldt.
statuten Stichting Maria van Renkum.

Achterzije kerk

Algemeen beleidsplan Stichting Maria van Renkum

De  Stichting Maria van Renkum zet zich in om de katholieke kerkelijke voorzieningen in Renkum bij voorkeur voor de geloofsgemeenschap te behouden, Renkum als bedevaartsoord te promoten en vooral geloofsgemeenschap overstijgende activiteiten te bevorderen. Daarmee wordt tevens uitvoering gegeven aan het Europese Verdrag van Faro (erfgoed breed toegankelijk maken). Bij erfgoed gaat het niet alleen om gebouwen, maar ook om tradities. Daarom willen we de monumentenstatus overeind houden, organiseren we bijv. een Sint Maartensfeest waar alle kinderen aan kunnen deelnemen. In de zomer van 2020 verscheen ons Projectplan 2020-2025. Het betreft in feite een geactualiseerd  beleidsplan, mede bedoeld op verzoek van enkele instanties en particulieren waarmee de Stichting in gesprek is. Ons projectplan/bedrijfsplan vindt u hier: 
 Algemeen Beleid Stichting Maria van Renkum

Blijvende aandacht is er voor het veilig stellen van het kerkgebouw, park etc. of te wel het perceel waarop de opstallen staan, de uitbouw bij de pastorie (Vita Vera), de financiering voor een eventuele aankoop. Renkum als bedevaartsoord willen we graag behouden en ontwikkelen.
 Inzet MvR 2024

Lopende projecten

A - Standbeeld Marie d’Harcourt als blikvanger op het kerkplein (2024)

Vanaf 1380 is Renkum een bedevaartsoord. De oudst bekende bedevaartgangster was Marie d’Harcourt, later Hertogin van Gelre. Zij behoorde tot het Franse Hof en kwam o.a. op 17 augustus 1407 met hovelingen uit Frankrijk bidden tot Onze Lieve Vrouw van Renkum. Er moet een standbeeld met uitleg van Marie aan de rand van het kerkplein komen. Zij staat wat ons betreft symbool voor alle pelgrims die door de eeuwen heen Maria van Renkum bezochten en nog bezoeken. De onthulling van het beeld zou t.z.t. door de ambassadeur van Frankrijk kunnen geschieden. Deze actie heeft een hoge attentiewaarde in het kader van de naamsbekendheid van Maria van Renkum ook gerelateerd aan recreatie & toerisme. We zijn inmiddels met de voorbereiding van dit project gestart.
Marie d’Harcourt – Maria van Gelre  en zie ook onze pagina Media (video).
Maria van Gelre of Marie d’Harcourt 1380 – na 1427 Zie pagina 2 van de wervingskaart. 
Maria van Gelre voorheen Marie d’Harcourt 1380 tot ong. 1428

links Marie d’Harcourt

Foto links Marie d’Harcourt (later Maria van Gelre) / foto rechts achtergrond van haar monument

B- Euregioraad Rijn-Waal (2024)

Diverse hoopvolle gesprekken zijn gevoerd. Zo zijn we in Kleve bij de Euregioraad Rijn-Waal geweest en kunnen we een aardig geldbedrag krijgen om daarmee een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v. te bekostigen: fietsen over de grens van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen), die samen ooit het hertogdom Gelre vormden. We stellen ons voor, dat de route zodanig loopt, dat onderweg ook een aantal passende bezienswaardigheden bekeken kunnen worden. Het betreft hier een deelproject mede bedoeld om Renkum als bedevaartsoord te promoten.

Organisaties als Erfgoed Gelderland, TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) en de Euregio Rijn Waal geven samen met ons invulling aan een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer. De Euregio heeft ons voor dit deelproject in principe een subsidiebedrag van maximaal 25.000 euro toegezegd.

D - Naamgevingen

De Bunte Vastgoed ontwikkelt een voormalige bedrijfslocatie met daaraan grenzend gronden van de Gemeente Renkum, Woningcorporatie Vivare en de Rooms Katholieke Parochie (PzTB Wageningen). De gemeenteraad van Renkum vergaderde op 3 november 2021 over de kaders van het bouwplan Don Bosco en ging in meerderheid akkoord met de geadviseerde besluiten. Uit de tekening blijkt, dat er een nieuwe verbinding komt van de Don Boscoweg naar de Groeneweg. Onduidelijk is of er t.z.t. sprake zal zijn van twee straatnamen of één. Dit laatste zou logischer zijn.

Hoe dan ook, wij hebben voorstellen gedaan voor de naamgeving. In willekeurige volg-orde denken wij aan: Pelgrimsoord, Maria van Gelre of Maria van Gelreweg, Tituspad en Mariaweg.

Alle namen doen recht aan de ligging t.o.v. de katholieke kerk, de historie van Renkum en de actualiteit.

Straatnaam “Madelief”

Op de gekochte bouwgrond achter het park, dat om ons kerkgebouw ligt komen woningen. Opnieuw deden we een suggestie voor een naam van de straat, die in het bouwplan ligt. Een naam, die recht doet aan zowel het verleden als het heden zou toch mooi zijn? Helaas leverde een hernieuwde poging niets op. Men koos voor de naam Lemgo. In onze ogen een gemiste kans (zie de bijlage).
 Straatnaam – Madelief

E - Afronding restauratie kerkgebouw te Renkum (2023)

Aan Monumentenwacht Gelderland hebben we met instemming van het parochiebestuur op onze kosten opdracht gegeven te komen met een plan tot restauratie, dit mede in verband met achterstallig onderhoud. We ontvingen op 30 oktober 2019 een Plan tot herstel 2020-2025, hetgeen inclusief de kosten van de rapportage toen neerkwam op een kostenpost van afgerond 250.000 euro. Thans vallen de te verwachten kosten vanwege prijsstijgingen hoger uit.
Inmiddels zijn dus niet alleen de prijzen gestegen, maar in principe nog steeds voldoende mogelijkheden om de restauratiewerkzaamheden op te pakken. Daarvoor is instemming van de eigenaar nodig. Het kerkbestuur gezeteld in Wageningen heeft ons nu toegezegd, dat ze zullen meewerken aan het mogen herstellen van het kerkgebouw conform de tekortkomingen van het in 2019 overhandigde rapport.
 Herstelplan RK kerk Renkum 28-10 2019

OLV Maria van Renkum Katholieke kerk

F – Investeringen

Project Geluidsinstallatie afgerond

De bestaande geluidsinstallatie in de kerk was sterk verouderd. De installatie haperde regelmatig. De Stichting Maria van Renkum zette zich in om een moderne- en duurzame nieuwe geluidsinstallatie gerealiseerd te krijgen. Het project kostte circa 17.500 euro en werd in zijn geheel door de Stichting gefinancierd. Onlangs is de nieuwe installatie in werking gesteld. Mensen reageren positief!
 De Stichting Maria van Renkum zorgde voor ‘n moderne geluidsinstallatie

DSC_0545

De hal van de kerk ziet er weer keurig uit

Dankzij onze vrijwilliger Glenn werd de hal opgeknapt. Bert assisteerde en de Stichting betaalde de kosten evenals die van de inrichting. Zo verscheen een canvasdoek met de afbeelding van onze kerk en het Mariabeeld boven de tussendeuren. Het oorspronkelijke werk is van de Renkumse kunstschilder Albert Zieck. Eenzelfde afbeelding vind je in de winkelstraat op het pand van de Action. Ook op die manier legt de Stichting zogezegd een verbinding met het dorp

Schuifdeuren gerealiseerd!

Ter voorkoming van warmteverlies heeft de Stichting Maria van Renkum automatische glazen schuifdeuren aan de binnenzijde van de voordeur bij de ingang van het kerkgebouw laten plaatsen. Het past tevens in de uitstraling van het willen zijn van een gastvrije kerk. Dit project werd in zijn geheel gefinancierd door de Stichting Maria van Renkum.  Op 17 oktober worden de glazen deuren geplaatst en op 30 november vonden de laatste werkzaamheden plaats. We zijn blij met de positieve reacties, ook van hen, die het aanvankelijk niet allemaal zagen zitten of het onnodig vonden. Dat de hal zelf nog opgeknapt moet worden spreekt voor zich en dat zal naar verwachting in 2022 nog wel gebeuren.
 Foto-impressie Plaatsing Schuifdeuren 17 oktober 2022

Een nieuwe verwarming

Na een periode zonder verwarming in het kerkgebouw te hebben gezeten, is het geweldig, dat er een oplossing is gekomen. Het kerkbestuur te Wageningen en de Stichting Maria van Renkum hebben in goed overleg het probleem nu verholpen. Op 11 oktober 2021 zijn de werkzaamheden gestart, werden ook luchtkokers vervangen en is de verwarmingsinstallatie handmatig en op afstand in of uit te schakelen.
 We zitten er voortaan weer warmpjes bij!

Nieuwe verwarming

Waterpomp voor het behoud van het park om de kerk

Na de zeer droge zomers van 2019 en 2020 moesten de mensen, die zich bezighouden met het onderhoud van het park er niet aan denken om weer met vele emmers gevuld met water planten van de ondergang zien te redden. Een derde hete zomer zou de nekslag voor diverse struiken etc. betekenen. Een waterpomp zou nodig zijn om enerzijds voldoende gratis water te kunnen oppompen en een slangenstelsel om het water overal ondergronds in het park te kunnen krijgen
Blijdschap Eindversie
 Een waterpomp voor het park rondom de Renkumse kerk

Waterpomp

G - Oproep! (2024)

Dreigde zo goed als zeker sluiting van onze kerk m.i.v. 2022, nu blijft de kerk door inspanning van de Stichting Maria van Renkum sowieso open tot 2026. Mocht op termijn het kerkbestuur van de Parochie zalige Titus Brandsma toch nog besluiten de kerk af te stoten, dan wil de Stichting een en ander graag overnemen. In dat geval proberen wij t.z.t. een alternatief te bieden. Vandaar het streven naar een Orde en/of Congregatie, die in gezamenlijkheid met de Stichting verder kan.
 Orde Mariaal Bedevaartsoord Renkum 2024

Uit ons Projectplan Maria van Renkum 2020-2025 (In afwachting van een toestemming)

E Afronding restauratie kerkgebouw te Renkum (2023)

Gecomprimeerde versie Aanbouw Pastorie Renkum 2020-04-08 (002)
Uitbouw – aanbouw pastorie katholieke kerk te Renkum 2020
De Stichting schreef een projectplan. Een onderdeel daarvan betreft realisering van een aanbouw (multifunctionele ruimte) + souterrain (vooral opslagruimte) tegen de pastorie. Het plan moet toekomstperspectief bieden, zowel beleidsmatig als financieel. Het voorziet in behoud van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, een grotere positie van Renkum als bedevaartsoord en een verbreding van de kring van belangstellenden m.n. richting jongeren. Er wordt een stevig netwerk opgezet gerelateerd rondom de onderwerpen Vrede, Verbinding en Bezinning. Wij willen als Stichting aanvullend op het bestaande gericht zijn.

We hebben het kerkbestuur PzTB en de Locatieraad  Renkum-Heelsum van de plannen met betrekking tot een te volgen koers op de hoogte gebracht en zijn voor een deel afhankelijk van de besluitvorming van het kerkbestuur. Uiteraard wordt een en ander wat ons betreft nader besproken en voorgelegd, ook aan de mensen van onze geloofsgemeenschap. Het spreekt voor zich, dat het plan een visie betreft van de Stichting Maria van Renkum en dat uiteraard voor onderdelen toestemming nodig is van de eigenaar van de grond van het kerkgebouw etc. Natuurlijk vindt er regelmatig een terugkoppeling plaats en houden we de direct belanghebbenden telkens op de hoogte. Dat geldt ook voor de Locatieraad van Renkum-Heelsum.

Uiteraard valt er meer te vertellen en wordt een en ander t.z.t. ter bespreking voorgelegd, zodat andere suggesties meegenomen kunnen worden. Ter verduidelijking, niets staat vast en wij als Stichting hebben niet het laatste woord. Wij doen aanbevelingen.

H - Beleidsmatig- en Financiële jaarverslagen

Voor opmerkingen etc. kunt u contact opnemen met de Stichting Maria van Renkum (zie de button op de homepagina).

2023
Het vijfde Jaarverslag van de Stichting laat zien wat er allemaal in gang is gezet of gerealiseerd is in 2023. Met name op het gebied van communicatie is veel werk verzet. Financieel gezien is vooral aan een nieuwe geluidsinstallatie geld uitgegeven. Desondanks kun je stellen, dat het vermogen van de Stichting in vergelijking met 2022 ongeveer gelijk is gebleven.
Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag 2023 St. MvR – slotversie

2022
Bij deze het goedgekeurde Jaarverslag 2022 door het bestuur van de Stichting Maria van Renkum en door de accountant voor wat pagina 15 betreft. Het verslag voldoet tevens aan de normen van de belastingdienst voor het mogen blijven uitdragen van de ANBI-status.
 Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag MvR 2022 d.d. 4-4-23

2021
Het jaarverslag van de Stichting Maria van Renkum over 2021 laat zien, wat er zo allemaal op beleidsmatig en op financieel gebied is gebeurd: resultaten, teleurstellingen, vorderingen en ook een doorkijk naar 2022. Het zou mooi zijn als ook het kerkbestuur PzTB (thans PHTB) te Wageningen en onze Locatieraad een dergelijke jaarverslagen vervaardigen.
Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag St. MvR 2021 25-02-22

2020
Op 10 maart 2021 is het Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag over 2020 van de Stichting Maria van Renkum verschenen. Je leest over de speerpunten, ontwikkelingen, tegenslagen en successen.
 Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag 2020 Stichting Maria van Renkum DEFINITIEF 10 maart 2021

2019
Op 14 februari 2020 is het Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag over 2019 van de Stichting Maria van Renkum verschenen.
Aan de orde komen een beschrijving van de beginsituatie (pre-ambule), wat er in 2019 aan werk is verzet,  de ondernomen activiteiten ter voorkoming van sloop t.b.v. woningbouw, wat er ter bevordering van de naamsbekendheid van Renkum als bedevaartsoord is gedaan, in gang gezette zaken t.b.v.  de geloofsgemeenschap. Tenslotte een beknopte Jaarrekening over het boekjaar 2019.
Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag 2019 Stichting Maria van Renkum DEFINITIEF

I - Communicatie met het kerkbestuur Parochie zalige (thans heilige) Titus Brandsma (PzTB - PhTB)

 Decreet-naamswijziging

Op 10 juli 2019 schreven wij een brief aan het bestuur van onze parochie. In een niet vermelde datum ontvingen de parochianen een brief waarin staat, dat men het kerkgebouw van Renkum wil afstoten. Vervolgens schreven wij aan de parochianen uit Renkum-Heelsum een brief d.d. 27 augustus 2019. Zie de toegevoegde linken. Pater Bomers, die maandelijks een viering voorgaat en extra veel kerkgangers tijdens de zondagsdienst in ons dorp trekt is in Renkum zeer geliefd. Hij zei al in 2014: “Sluit je de kerk dan trekt ook het geloof het dorp uit”. Zie het interview:
Interview Frans Bomers 

Gelijke monnikken gelijke Kappen

Symbool van gelijk aan elkaar

Zie het artikel via onderstaande link van het kerkbestuur in het parochieblad TitusBreed op pag. 13 uitgave 61 zomer 2022.

De vraag doet zich voor hoe een en ander in voornoemd artikel zich verhoudt tot de opdracht, die hetzelfde bestuur aan Arcom gaf om in beeld te brengen hoe woningbouw in en om de katholieke kerk te Renkum mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Zie bijlage: Bouwmogelijkheden woningen in en om de kerkrapport Arcom 2021.

Kortom: wat maakt Renkum anders dan Rhenen en wordt er wel of niet met verschillende maten gemeten?

 Gelijke monniken gelijke kappen – St. MvR 2022
 Pag. 13 TitusBreed Uitgave 61 – zomer 2022
 Uit rapport Arcom 25-4-21 bouwmogelijkheden in en om de RK kerk te Renkum
 Arcom onderzoek herbestemming en financiële analyse

Zie het artikel via onderstaande link van het kerkbestuur in het parochieblad TitusBreed op pag. 13 uitgave 61 zomer 2022. De vraag doet zich voor hoe een en ander in voornoemd artikel zich verhoudt tot de opdracht, die hetzelfde bestuur aan Arcom gaf om in beeld te brengen hoe woningbouw in en om de katholieke kerk te Renkum mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Zie bijlage: Bouwmogelijkheden woningen in en om de kerkrapport Arcom 2021. Kortom: wat maakt Renkum anders dan Rhenen en wordt er wel of niet met verschillende maten gemeten?  Gelijke monniken gelijke kappen - St. MvR 2022  Pag. 13 TitusBreed Uitgave 61 - zomer 2022  Uit rapport Arcom 25-4-21 bouwmogelijkheden in en om de RK kerk te Renkum  Arcom onderzoek herbestemming en financiële analyse

Een geslaagde bijeenkomst

Op dinsdagavond 29 sept. om 20.00 uur gaf de Stichting Maria van Renkum in ons kerkgebouw uitleg over de stand van zaken. Wat waren haar doelen? Wat heeft ze gedaan? Wat is ervan terecht gekomen? Hoe verder?  Het was een plezierige en goed bezochte bijeenkomst.
 Kort verslag bijeenkomst St. MvR Stand van Zaken 29-09-2020
 Nieuwsbrief 30 november 2020 Stichting MvR

Presentatie 2020 MvR

J - We bidden voor het behoud van onze kerk

God heeft mensen nodig, we moeten ons best doen en erop vertrouwen, dat Hij de juiste mensen op de juiste momenten bij elkaar brengt om gerealiseerd te krijgen waarvan we dromen en het Hem past. We verwachten de uitkomst niet meer van onszelf, maar van God. We geven de zaak over in sterkere handen.  

Voor informatie over de geloofsgemeenschap en het programma over bedevaarten etc. verwijzen we naar mariavanrenkum.nl (niet te verwarren met onze website: stichtingmariavanrenkum.nl).