Over ons

Op deze pagina vindt u informatie over Stichting Maria van Renkum

Informatie over de Stichting

De Stichting Maria van Renkum is een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit de dames Mirjam Schilder (jeugdzaken), Leny Lotgerink (bedevaartaangelegenheden) de heren Gerrit van den Berg (penningmeester, websiteverzorging) en  John Bartels (voorzitter/secretaris).
 Doelstelling MvR en de relatie met het kerkbestuur PzTB te Wageningen – LR PG RH

De Stichting Maria van Renkum draait puur op vrijwilligers. Er worden geen salarissen betaald. Alleen te maken kosten worden vergoed.

De statuten van de Stichting Maria van Renkum zijn op 26 maart 2019 vastgelegd bij Van Dijk De Jongh – notarissen te Dronten. 

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 74382780.

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer NL53 INGB 0009 0098 81.

Bij de Belastingdienst staat de Stichting genoteerd onder nummer: 8598.74.692. Deze dienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin te lezen staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht.

Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen in feite geheel ten goede aan het doel. Zie onze statuten. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor katholieke kerkgemeenschappen wel geldt.
statuten Stichting Maria van Renkum.

glas-in-lood ramen OLV kerk Maria van Renkum

Uit ons Projectplan Maria van Renkum 2020-2025

Op het ontwerpboek berust copyright van Nexit 2020 (opdrachtgever St. MvR)

Gecomprimeerde versie Aanbouw Pastorie Renkum 2020-04-08 (002)
Uitbouw – aanbouw pastorie katholieke kerk te Renkum 2020
M10 Project Maria van Renkum 2020-2025 Versie 28 juli 2020-gecomprimeerd 6 maart 2021

De Stichting schreef een projectplan. Een onderdeel daarvan betreft realisering van een aanbouw (multifunctionele ruimte) + souterrain (vooral opslagruimte) tegen de pastorie. Het plan moet toekomstperspectief bieden, zowel beleidsmatig als financieel. Het voorziet in behoud van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, een grotere positie van Renkum als bedevaartsoord en een verbreding van de kring van belangstellenden m.n. richting jongeren. Er wordt een stevig netwerk opgezet gerelateerd rondom de onderwerpen Vrede, Verbinding en Bezinning. Wij willen als Stichting aanvullend op het bestaande gericht zijn.

We hebben het kerkbestuur PzTB en de Locatieraad  Renkum-Heelsum van de plannen met betrekking tot een te volgen koers op de hoogte gebracht en zijn voor een deel afhankelijk van de besluitvorming van het kerkbestuur. Uiteraard wordt een en ander wat ons betreft nader besproken en voorgelegd, ook aan de mensen van onze geloofsgemeenschap. Het spreekt voor zich, dat het plan een visie betreft van de Stichting Maria van Renkum en dat uiteraard voor onderdelen toestemming nodig is van de eigenaar van de grond van het kerkgebouw etc. Natuurlijk vindt er regelmatig een terugkoppeling plaats en houden we de direct belanghebbenden telkens op de hoogte. Dat geldt ook voor de Locatieraad van Renkum-Heelsum.

Uiteraard valt er meer te vertellen en wordt een en ander t.z.t. ter bespreking voorgelegd, zodat andere suggesties meegenomen kunnen worden. Ter verduidelijking, niets staat vast en wij als Stichting hebben niet het laatste woord. Wij doen aanbevelingen.

Project schuifdeuren

De  Stichting Maria van Renkum zet zich in 2022 weer in. Een beknopte samenvatting van onze activiteiten leest u in de toegevoegde link.

 Inzet MvR 2022

Ter voorkoming van warmteverlies willen we graag automatische glazen schuifdeuren aan de binnenzijde van de voordeur bij de ingang van het kerkgebouw plaatsen. Het past tevens in de uitstraling van het willen zijn van een gastvrije kerk. Voor dit project  is een bedrag van 8.000 euro begroot. Dat geld proberen we gericht binnen te halen middels giften van mensen/organisaties die speciaal voor dit doel geld willen doneren. Stortingen komen binnen, maar we zijn er nog niet.

Schuifdeuren

Nep foto over hoe het kan worden

Oproep!

Dreigde zo goed als zeker sluiting van onze kerk m.i.v. 2022, nu blijft de kerk door inspanning van de Stichting Maria van Renkum sowieso open tot 2026. Mocht op termijn het kerkbestuur van de Parochie zalige Titus Brandsma toch nog besluiten de kerk af te stoten, dan wil de Stichting een en ander graag overnemen. In dat geval proberen wij t.z.t. een alternatief te bieden. Vandaar het streven naar een Orde en/of Congregatie, die in gezamenlijkheid met de Stichting verder kan.

Project toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum

Voor de zomer van 2019 heeft de Stichting Maria van Renkum aangegeven graag te willen deelnemen aan het kortlopende project Toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum. Dit voorjaar worden enkele borden voor de komende vijf jaar geplaatst.

Donderdag 23 januari heeft de gemeente Renkum samen met het Toeristisch Platform Lage Veluwe en Uit®waardede eerste nieuwe toeristische borden op Kievitsdel – onthuld. Dit is het startschot voor de plaatsing van de nieuwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Renkum. De gemeente maakt zo de ambitie waar om het toeristisch aanbod van de gemeente bereikbaar en toegankelijk te maken, en de zichtbaarheid van dat aanbod te vergroten.

 03 Persbericht Toeristische bewegwijzering
 Overzichtskaart bordlocaties Maria van Renkum
 Toeristische borden Maria van Renkum 

borden

Een geslaagde bijeenkomst

Op dinsdagavond 29 sept. om 20.00 uur gaf de Stichting Maria van Renkum in ons kerkgebouw uitleg over de stand van zaken. Wat waren haar doelen? Wat heeft ze gedaan? Wat is ervan terecht gekomen? Hoe verder?  Het was een plezierige en goed bezochte bijeenkomst.
 Kort verslag bijeenkomst St. MvR Stand van Zaken 29-09-2020
 Nieuwsbrief 30 november 2020 Stichting MvR

Presentatie 2020 MvR

Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag

Op 14 februari 2020 is het Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag over 2019 van de Stichting Maria van Renkum verschenen.

Aan de orde komen een beschrijving van de beginsituatie (pre-ambule), wat er in 2019 aan werk is verzet,  de ondernomen activiteiten ter voorkoming van sloop t.b.v. woningbouw, wat er ter bevordering van de naamsbekendheid van Renkum als bedevaartsoord is gedaan, in gang gezette zaken t.b.v.  de geloofsgemeenschap. Tenslotte een beknopte Jaarrekening over het boekjaar 2019.
 Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag 2019 Stichting Maria van Renkum DEFINITIEF

Op 10 maart 2021 is het Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag over 2020 van de Stichting Maria van Renkum verschenen.
Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag 2020 Stichting Maria van Renkum DEFINITIEF 10 maart 2021
 Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020

Voor aanmerkingen etc. kunt u contact opnemen met de Stichting Maria van Renkum

Communicatie met het kerkbestuur Parochie zalige Titus Brandsma (PzTB)

Op 10 juli 2019 schreven wij een brief aan het bestuur van onze parochie. In een niet vermelde datum ontvingen de parochianen een brief waarin staat, dat men het kerkgebouw van Renkum wil afstoten. Vervolgens schreven wij aan de parochianen uit Renkum-Heelsum een brief d.d. 27 augustus 2019. Zie de toegevoegde linken. Pater Bomers, die maandelijks een viering voorgaat en extra veel kerkgangers tijdens de zondagsdienst in ons dorp trekt is in Renkum zeer geliefd. Hij zei al in 2014: “Sluit je de kerk dan trekt ook het geloof het dorp uit”. Zie het interview:  interview Frans Bomers 
Brief MvR aan het bestuur Titus Brandsma 10 juli 2019
  Brief PzTB afstoten kerk te Renkum
  Brief MvR aan de parochianen van Renkum-Heelsum 27 aug. 2019
Verslag inspraakavond Renkum 18 september 2019
Tussenstand activiteiten Stichting MvR 22 april 2020  
Nieuwsbrief 12 juni 2020 MvR 
 Nieuwsbrief MvR 30 augustus 2020

Gebedsgroepen & Gebedskring

Een gebedsgroep  (huiskamer) in Heelsum bidt structureel voor wijsheid m.b.t. de bestuursleden van de Parochie z. Titus Brandsma, die o.a. de zorg hebben voor onze kerk en de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum en voor het welslagen van allen, die trachten onze pelgrimskerk  de behouden.

Iedere woensdagavond om 19.00 uur is er een gebedsbijeenkomst (Vespers) in ons kerkgebouw waar o.a. gebeden wordt voor behoud van de kerk en de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum.

De gebedskring van O.L.V Renkum bidt wekelijks bij Maria van Renkum haar lievelingsgebed, het rozenkansgebed, speciaal ook voor het behoud van het bedevaartsoord. Iedereen kan deelnemen.  Elke zaterdag om 15.00 uur in de kerk bij Maria van Renkum”.

De activiteiten van de gebedsgroep en de gebedskring zijn door gelovigen buiten het bestuur van de Stichting Maria van Renkum om opgezet en hebben onze waardering.

Het gebedsteam van Hour of Power bidt voor het behoud van onze kerk. Citaat uit hun e-mail bericht: Wij hopen en vertrouwen erop dat de nabijheid van God zal worden ervaren. Wanneer wij bidden, geven wij God de ruimte om  Zijn kracht  in ons leven te openbaren. Zo kan Hij ons  Zijn bemoediging, troost, vrede en vreugde geven.

Bidden

Voor informatie over de geloofsgemeenschap en het programma over bedevaarten etc. verwijzen we naar mariavanrenkum.nl (niet te verwarren met onze website: stichtingmariavanrenkum.nl).