Nieuws

Lees het nieuws rondom de Stichting Maria van Renkum

Ons kerkgebouw is van God en de Renkumse geloofsgemeenschap

Wie heeft het recht om te bepalen wat er met een kerkgebouw gebeurt? Is dat voorbehouden aan de eigenaar, of ook aan de geloofsgemeenschap en de dorp- of stadsbewoners die zich met het gebouw verbonden voelen? In Nederland is de wereld van wetten en regels, waarin privébezit heilig en onaantastbaar is overheersend. Die wereld kun je niet één op één op de kerken plakken. Daarmee doe je onrecht aan het wezen van die kerkgebouwen, en de betekenis die ze hebben voor mensen.” (Uitspraak: Bas Roetman Trouw 6 mei 2021)

Van wie is het katholieke kerkgebouw te Renkum?

In het toegevoegde artikel geven wij aan hoe de Stichting Maria van Renkum en ook andere mensen van de geloofsgemeenschap over dit soort zaken denken.
 Ons kerkgebouw is van God en de Renkumse geloofsgemeenschap

Mariagroep Samen Sterk

Aan kerkvernieuwing in de parochie wordt gewerkt. Ze streeft naar het willen zijn van een missionaire kerk. Men wil van een kerk die probeert te overleven (een onderhoudskerk) naar een kerk die de boodschap van het evangelie uitdraagt door mensen uit te zenden buiten de muren van de eigen kerk om het evangelie te brengen naar de randen van de samenleving. Een kerk, die relevant is voor de samenleving. Hier is niets mis mee.

Maar de Stichting richt zich vooral op de kracht van het pelgrimeren (wij zijn allemaal mensen van de weg, het leven is een op weg zijn) en het zijn van een bedevaartkerk. Ze probeert voorts mensen aan zich te trekken d.m.v. activiteiten vanuit de thema’s Vrede, Verbinding en Bezinning.  Accenten liggen ook op aandacht voor het kunsthistorische karakter van het kerkgebouw met het eeuwenoude Mariabeeld. Zo liggen er tevens kansen voor mensen waar dan ook vandaan, die niet kerkelijk of anders kerkelijk zijn. Vandaar, dat de Stichting gericht is op zowel gelovigen als niet of andere christelijke kerken, randkerkelijken en zoekenden.  Wij zien ons werk als een aanvulling op wat de geloofsgemeenschap doet, wat ze wil, maar wij hebben in eerste instantie veel oog voor de uitvoering van het Europese verdrag FARO, dat wijst op het belang van het ingebed zijn in de samenleving als zodanig.

Om dat laatste beter vorm te geven hebben we de Mariagroep Samen Sterk in het leven geroepen en als begeleiding vanuit onze provincie contact gezocht met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en de organisatie Gelderse Kerken.  Momenteel zijn er drie bijeenkomsten gehouden in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit diverse geledingen van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum en enkele andere inwoners, die zich op de een of andere manier betrokken voelen bij het blijven voortbestaan van het kerkgebouw, ontwikkelingen etc.

 Jouw inbreng telt mee – MvR 2022 – bijeenkomst 01
 Samenvatting Stand van Zaken Mariagroep Samen Sterk – St. MvR 03-10-22
 Denkrichting Mariagroep Samen Sterk

Enkele leden van de Mariagroep Samen Sterk.

Kerkvernieuwing Samen Onderweg

De katholieke kerk zit momenteel in een synodaal proces. Synodaal betekent “gezamenlijk onderweg” In 2023 is er een grote bisschopsvergadering in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken mee kunnen denken over hoe het verder moet met de kerk.

De geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum leverde aandachtspunten in bij de Parochie Titus Brandsma waar ze onderdeel vanuit maakt. Vervolgens werden gegevens vanuit de hele parochie gebundeld en aan het bisdom Utrecht overhandigd. De informatie van alle Nederlandse bisdommen kwamen in een eindrapport t.b.v. Rome. Rome komt t.z.t. met een wereldwijd rapport dat weer teruggekoppeld wordt en uiteindelijk in 2023 in Rome besproken wordt.

Vanuit de Stichting Maria van Renkum is specifiek aan ons parochiebestuur gezeteld in Wageningen gevraagd hoe onze geestelijke leiders denken over het eindresultaat.

Zie de diverse bijlagen m.n. de nummers 02-03-04-07-09 en 10.

Alle individuele parochianen konden deelnemen aan een gezamenlijk gesprek te Ede.
Bijlage 01 Uitnodiging deelname Synodaal Proces PzTB 2022

Daarvan werd een verslag gemaakt -bijlage 02 – en werden de bijlagen 03 en 04 bij betrokken.
 Bijlage 02 Gespreksverslag van het synodale proces – Zalige Titus Brandsma Parochie
 Bijlage 03 E-mailbericht n.a.v. visie en mening JB
Bijlage 04 Renkum – Rome – Een duurzame kerk en een vitale gemeenschap 2022
Kritische opmerkingen verschenen in het Nederlands Dagblad.
 Bijlage 05 Synode met een weerhaakje ND – Vaticaan uit kritiek RD
Bijlage 06 Starre kerk – Meer inspraak – artikel ND 4-5 juni 22
Het bisdom Utrecht kwam met een eindverslag, een samenvatting van alle parochies. Ter vergelijking is het eindverslag van het bisdom Den Bosch toegevoegd (bijlage 08).
 Bijlage 07 Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht
 Bijlage 08 Hoopvol luisterend naar Gods Geest

De Stichting Maria van Renkum vroeg aan het kerkbestuur te Wageningen wat ze nu zelf vond van de samenvatting, zoals verwoord in het eindrapport van de geloofsgemeenschappen horende bij PzTB gezeteld in Wageningen. Hierbij een voorlopige reactie (bijlage 10).
 Bijlage 09 Het was mooi, maar hoe verder
 Bijlage 10 Aan stichting MvR sept 2022 HtH kerkbestuur PzTB – synodaal proces