Over ons

Op deze pagina vindt u informatie over Stichting Maria van Renkum

Informatie over de Stichting

De Stichting Maria van Renkum is een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit de dames Mirjam Schilder (secretaris), Leny Lotgerink en de heren Gerrit van den Berg (penningmeester) en  John Bartels (voorzitter).

De Stichting Maria van Renkum draait puur op vrijwilligers. Er worden geen salarissen betaald. Alleen te maken kosten worden vergoed.

De statuten van de Stichting Maria van Renkum zijn op 26 maart 2019 vastgelegd bij Van Dijk De Jongh – notarissen te Dronten. Zie pagina Home

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 74382780

De Stichting Maria van Renkum heeft als rekeningnummer NL53 INGB 0009 0098 81

Bij de Belastingdienst staat de Stichting genoteerd onder nummer: 8598.74.692. Deze dienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin te lezen staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht.

Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen in feite geheel ten goede aan het doel. Zie onze statuten. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor katholieke kerkgemeenschappen wel geldt.

glas-in-lood ramen OLV kerk Maria van Renkum

Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag over 2019

Op 14 februari 2020 is het Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag over 2019 van de Stichting Maria van Renkum verschenen.

Aan de orde komen een beschrijving van de beginsituatie (pre-ambule), wat er in 2019 aan werk is verzet,  de ondernomen activiteiten ter voorkoming van sloop t.b.v. woningbouw, wat er ter bevordering van de naamsbekendheid van Renkum als bedevaartsoord is gedaan, in gang gezette zaken t.b.v.  de geloofsgemeenschap. Tenslotte een beknopte Jaarrekening over het boekjaar 2019. Voor vragen, op-/aanmerkingen etc. kunt u contact opnemen met de Stichting Maria van Renkum.  Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag 2019 Stichting Maria van Renkum DEFINITIEF

Culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft schriftelijk een verklaring verzonden waarin staat, dat de Stichting Maria van Renkum vrijgesteld is van een belastingplicht en dat de Culturele ANBI-status uitgedragen mag worden, zodat mensen bij het doneren van giften ook een belastingvoordeel kunnen krijgen.  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Gelden, die op de rekening van de Stichting Maria van Renkum gestort worden komen geheel ten goede aan het doel. Er wordt geen verplicht percentage van ontvangen gelden afgedragen aan het bisdom hetgeen voor parochies wel geldt.

 MvR ANBI 859874692

ANBI status Stichting Maria van Renkum

Comité van Aanbeveling​

Graag noemen we onze leden van het Comité van Aanbeveling voor behoud  van het Mariabeeld,  de Bedevaartskerk met het meditatiepark te Renkum:

  1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, Eurogroepvoorzitter en destijds minister van Financiën van Nederland tot oktober 2017
  2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, Rector Magnificus etc.
  3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
  4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 delen (1997-2004)
  5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
  6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg
  7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum
  8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum
Jeroen Dijsselbloem

Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, Eurogroepvoorzitter

Voor informatie over de geloofsgemeenschap en het programma over bedevaarten etc. verwijzen we naar mariavanrenkum.nl (niet te verwarren met onze website: stichtingmariavanrenkum.nl).

Ambassadeurs

Ook zoeken we nog naar meer mensen, die zich als ambassadeur voor de Stichting willen inzetten. Dit  kunnen mensen van overal vandaan zijn.

Communicatie met het parochiebestuur zTB

Op 10 juli 2019 schreven wij een brief aan het bestuur van onze parochie. In een niet vermelde datum ontvingen de parochianen een brief waarin staat, dat men het kerkgebouw van Renkum wil afstoten. Vervolgens schreven wij aan de parochianen uit Renkum-Heelsum een brief d.d. 27 augustus 2019. Zie de toegevoegde linken. Pater Bomers, die maandelijks een viering voorgaat en extra veel kerkgangers tijdens de zondagsdienst in ons dorp trekt is in Renkum zeer geliefd. Hij zei al in 2014: “Sluit je de kerk dan trekt ook het geloof het dorp uit”. Zie het interview:  interview Frans Bomers

De brief naar het bestuur:  Brief MvR aan het bestuur Titus Brandsma 10 juli 2019
Brief van Titus Brandsma:  Brief PTB afstoten kerk te Renkum
Brief aan de parochianen:  Brief MvR aan de parochianen van Renkum-Heelsum 27 aug. 2019
Verslag inspraakavond Renkum 18 september 2019