Nieuws

Lees het nieuws rondom de Stichting Maria van Renkum

Het publiek koos onze kerk als “Meest gastvrije kerk van Oost Nederland”

Van de 69 kerken uit Overijssel en Gelderland die in maart 2020 zijn aangemeld voor de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland, zijn door een vakkundige jury tien kerken genomineerd, zoals, onze kerk, officieel geheten:  Onze Lieve Vrouw Tenhemel opneming. Doel van de verkiezing is dat kerken worden geactiveerd meer activiteiten te ondernemen die de gastvrijheid moeten bevorderen. “Kerken zijn visitekaartjes en centrale ontmoetingsplaatsen in wijken, dorpen en steden. Dat mogen ze best uitstralen”, vertelde Wim den Braber van Welkom in de Kerk, de stichting die de verkiezing organiseert. “Als er meer te doen is op deze centrale plekken, verhoogt dit de levendigheid en dynamiek. Gastvrije kerken kunnen met hun religieuze en culturele schatten uit het verleden een impuls geven aan het toerisme.” 

Het publiek heeft onze kerk aangewezen als meest gastvrije kerk van Overijssel/Gelderland. Van de publieksprijs van 1000 euro hebben we 33 stoelen voor ons kerkkoor gekocht. Zie verder het promotiefilmpje, het verslag van de mystery guest etc.
Dit is het promotiefilmpje voor de Mariakerk van Renkum:
 https://www.youtube.com/watch?v=eanLQEUM3EA
 Verslag mystery guest – Katholieke Kerk Renkum
 Publieksprijs Katholieke Kerk Renkum
 Tien genomineerde kerken Verkiezing Meest Gastvrije Kerk bekend

Tijdelijk-logo-hoe-gastvrij-is-uw-kerk-red-e1575036802345 (1)

Het geluid van ons kerktorentje willen we niet missen!

kerk maria van renkum

Zoals bekend heeft het bestuur van de Parochie Zalige Titus Brandsma vanwege in de eerste plaats financiële redenen het voornemen uitgesproken opnieuw enkele van haar kerkgebouwen te moeten sluiten. Voorts wijst men op een tekort aan priesters om de pastorale taken in de nabije toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren. In hun openbaar schrijven van augustus jl. staat te lezen, dat onder andere het kerkgebouw van de Renkumse geloofsgemeenschap voor sluiting in aanmerking komt. Door het bestuur worden geen grote investeringen meer in onderhoud of reparatie gedaan, maar er is nog geen datum van sluiting. Zie www.ztitusbrandsmaparochie.nl (rubriek Nieuws – mededelingen van het bestuur – verslagen informatieavonden).

De Stichting Maria van Renkum is in 2019 in het leven geroepen om het kerkgebouw voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van het dorp te behouden en wil tevens meer bekendheid geven over Renkum als bedevaartsoord.

Het bestuur PzTB en de Stichting MvR hebben elkaar tot op zekere hoogte gevonden.  Het bestuur geeft de Stichting de gelegenheid om met een financieel sluitend voorstel te komen voor een periode van minimaal 5 jaar waaruit moet blijken of de toekomstbestendigheid (onderhoud) van het gebouw “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming” te Renkum  veilig gesteld kan worden. Een daartoe strekkende intentieverklaring werd door beide partijen ingaande 15 november 2019 ondertekend. De Stichting Maria van Renkum is op meerdere fronten actief. De hoogste prioriteit gaat momenteel uit naar het kunnen betalen van de noodzakelijke restauratie van het kerkgebouw en het vervangen van de verwarmingsketel. Dit alleen al vraagt om een behoorlijke investering van enkele tonnen. Alle zeilen worden bijgezet om in 2020 aan voldoende inkomsten te komen, zodat het behoud van het kerkgebouw voor de komende jaren wat dat betreft gegarandeerd kan worden.  Artikel De Gelderlander 20 november 2019

Een geslaagde bijeenkomst

Op dinsdagavond 29 sept. om 20.00 uur gaf de Stichting Maria van Renkum in ons kerkgebouw uitleg over de stand van zaken. Wat waren haar doelen? Wat heeft ze gedaan? Wat is ervan terecht gekomen? Hoe verder?  Het was een plezierige en goed bezochte bijeenkomst.
 Kort verslag bijeenkomst St. MvR Stand van Zaken 29-09-2020
 Nieuwsbrief 30 november 2020 Stichting MvR

Presentatie 2020 MvR

Geactualiseerd Projectplan

Op het ontwerpboek berust copyright van Nexit 2020 (opdrachtgever St. MvR)

 Gecomprimeerde versie Aanbouw Pastorie Renkum 2020-04-08 (002)
 Uitbouw – aanbouw pastorie katholieke kerk te Renkum 2020

De Stichting schreef een projectplan. Een onderdeel daarvan betreft realisering van een aanbouw (multifunctionele ruimte) + souterrain (vooral opslagruimte) tegen de pastorie. Het plan moet toekomstperspectief bieden, zowel beleidsmatig als financieel. Het voorziet in behoud van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, een grotere positie van Renkum als bedevaartsoord en een verbreding van de kring van belangstellenden m.n. richting jongeren. Er wordt een stevig netwerk opgezet gerelateerd rondom de onderwerpen Vrede, Verbinding en Bezinning. Wij willen als Stichting aanvullend op het bestaande gericht zijn.

We hebben het kerkbestuur PzTB en de locatieraad  van de plannen met betrekking tot een te volgen koers op de hoogte gebracht en zijn voor een deel afhankelijk van de besluitvorming van het kerkbestuur. Uiteraard wordt een en ander wat ons betreft nader besproken en voorgelegd, ook aan onze geloofsgemeenschap. Het spreekt voor zich, dat het plan een visie betreft van de Stichting Maria van Renkum en dat uiteraard voor onderdelen toestemming nodig is van de eigenaar van de grond, van het kerkgebouw etc. Natuurlijk vindt er regelmatig een terugkoppeling plaats en houden we de direct belanghebbenden telkens op de hoogte. Dat geldt ook voor de locatieraad van Renkum-Heelsum.

Uiteraard valt er meer te vertellen en wordt een en ander t.z.t. ter bespreking voorgelegd, zodat andere suggesties meegenomen kunnen worden. Ter verduidelijking, niets staat vast en wij als Stichting hebben niet het laatste woord. Wij doen aanbevelingen. Zie pagina Activiteiten.

Het gaat goed met de verkoop van onze cd’s

Marialiederen vertolkt door het Renkumse koor bestaande uit een groot aantal volwassenen o.l.v. de dirigent Hans Gelderman. Een prachtige cd met 19 Latijnse en 5 Nederlandse liederen waaronder het fraaie Renkumse “Maria gezegende vrouwe”  is te koop. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van het Katholieke kerkgebouw, dat onlangs de status van monument kreeg. U bent vrij te geven wat u wilt, maar de ondergrens is tien euro. Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL53 INGB  0009 0098 81 t.n.v. Stichting Maria van Renkum onder vermelding van het bezorg- of verzendadres. Een mooi cadeautje om weg te geven of zelf te houden. De Stichting, die het kerkgebouw voor de gemeenschap wil behouden wenst u veel luisterplezier en dankt u voor de aanschaf!

CD Caeciliakoor

Project toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum

Voor de zomer van 2019 heeft de Stichting Maria van Renkum aangegeven graag te willen deelnemen aan het kortlopende project Toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum. Dit voorjaar worden enkele borden voor de komende vijf jaar geplaatst.

Donderdag 23 januari heeft de gemeente Renkum samen met het Toeristisch Platform Lage Veluwe en Uit®waardede eerste nieuwe toeristische borden op Kievitsdel – onthuld. Dit is het startschot voor de plaatsing van de nieuwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Renkum. De gemeente maakt zo de ambitie waar om het toeristisch aanbod van de gemeente bereikbaar en toegankelijk te maken, en de zichtbaarheid van dat aanbod te vergroten.

 03 Persbericht Toeristische bewegwijzering
 Overzichtskaart bordlocaties Maria van Renkum
 Toeristische borden Maria van Renkum 

Extra aandacht

1. Hierbij even een tussenstand op hoofdlijnen van enkele ontwikkelingen ingezet door de Stichting Maria van Renkum. Door de coronacrises worden diverse ontwikkelingen nogal geremd. Zo gaat de te komen documentaire over Maria van Renkum (Omroep Gelderland) later van start. Etc. etc. (zie pagina Nieuws).
Tussenstand activiteiten Stichting MvR 22 april 2020  
Nieuwsbrief 12 juni 2020 MvR 
 Nieuwsbrief MvR 30 augustus 2020

2. We hebben een tweetal verzoeken  bij de ambassadeur van Frankrijk neergelegd, die o.a. te maken hebben met een wat ons betreft te komen standbeeld van Marie d’Harcourt  (zie pagina Activiteiten). 
Zij is de oudst van naam bekende pelgrimgangster en bezocht zeker vier keer Maria van Renkum in de 15eeeuw.
 Maria van Gelre voorheen Marie d’Harcourt 1380 tot ong. 1428

Euregioraad Rijn-Waal

 

Diverse hoopvolle gesprekken zijn gevoerd. Zo zijn we in Kleve bij de Euregioraad Rijn-Waal geweest en kunnen we een aardig geldbedrag krijgen om daarmee een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v. te bekostigen: fietsen over de grens van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen), die samen ooit het hertogdom Gelre vormden. We stellen ons voor, dat de route zodanig loopt, dat onderweg ook een aantal passende bezienswaardigheden bekeken kunnen worden. Het betreft hier een deelproject mede bedoeld om Renkum als bedevaartsoord te promoten.

Organisaties als Erfgoed Gelderland, TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) en de Euregio Rijn Waal geven samen met ons invulling aan een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer. De Euregio heeft ons voor dit deelproject in principe een subsidiebedrag van maximaal 25.000 euro toegezegd.

Uw e-mailadres

Wie zijn/haar e-mailadres aan ons doorgeeft (stichtingmariavanrenkum@outlook.com) ontvangt regelmatig een nieuwsbericht.