Nieuws

Lees het nieuws rondom de Stichting Maria van Renkum

Nieuws 15 november 2019

Het geluid van ons kerktorentje willen we niet missen!

kerk maria van renkum

Zoals bekend heeft het bestuur van de Parochie Zalige Titus Brandsma vanwege in de eerste plaats financiële redenen het voornemen uitgesproken opnieuw enkele van haar kerkgebouwen te moeten sluiten.

Voorts wijst men op een tekort aan priesters om de pastorale taken in de nabije toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren. In hun openbaar schrijven van augustus jl. staat te lezen, dat onder andere het kerkgebouw van de Renkumse geloofsgemeenschap voor sluiting in aanmerking komt. Door het bestuur worden geen grote investeringen meer in onderhoud of reparatie gedaan, maar er is nog geen datum van sluiting. Zie www.ztitusbrandsmaparochie.nl (rubriek Nieuws – mededelingen van het bestuur – verslagen informatieavonden).

De Stichting Maria van Renkum is in 2019 in het leven geroepen om het kerkgebouw voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van het dorp te behouden en wil tevens meer bekendheid geven over Renkum als bedevaartsoord.

Het bestuur PzTB en de Stichting MvR hebben elkaar tot op zekere hoogte gevonden.  Het bestuur geeft de Stichting een half jaar de gelegenheid om met een financieel sluitend voorstel te komen voor een periode van minimaal 5 jaar waaruit moet blijken of de toekomstbestendigheid (onderhoud) van het gebouw “Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming” te Renkum  veilig gesteld kan worden. Een daartoe strekkende intentieverklaring werd door beide partijen ingaande 15 november 2019 ondertekend. De Stichting Maria van Renkum is op meerdere fronten actief. De hoogste prioriteit gaat momenteel uit naar het kunnen betalen van de noodzakelijke restauratie van het kerkgebouw en het vervangen van de verwarmingsketel. Dit alleen al vraagt om een behoorlijke investering van enkele tonnen. Alle zeilen worden bijgezet om in 2020 aan voldoende inkomsten te komen, zodat het behoud van het kerkgebouw voor de komende jaren wat dat betreft gegarandeerd kan worden.

Cuypersgenootschap

Het Cuypersgenootschap zet zich in voor bouwwerken die ze beschouwen als nationaal erfgoed. Het gaat daarbij om architectuur uit de negentiende en twintigste eeuw en om belangwekkende gebouwen van na de Tweede Wereldoorlog. Zij vinden ons kerkgebouw uitermate interessant. Zie verder onze pagina Activiteiten en de toegevoegde link

Pierre Cuypers


Inspraakavond 18 september 2019

De laatste weken is er weer veel gebeurd. Belangrijk was natuurlijk, dat het Bestuur van de Parochie Titus Brandsma tijdens de bijeenkomst in Renkum heeft uitgesproken, dat de kerk mogelijk zou kunnen blijven bestaan. Men wil de Stichting Maria van Renkum een kans geven  om te zien of in gezamenlijkheid een perspectief geboden kan worden. Wij zijn er nog niet, maar de deur is zogezegd voorlopig weer opengezet. Het kerkbestuur maakt een onderscheid tussen geloofsgemeenschap/pastorale zorg enerzijds en vastgoed, bedevaartszaken anderzijds. Dat er overlappingen zijn spreekt voor zich. Zie verslag inspraakavond 18 september 2019 van het bestuur Parochie Titus Brandsma: Verslag inspraakavond Renkum 18 september 2019

 

Euregioraad Rijn-Waal

 

Diverse hoopvolle gesprekken zijn gevoerd. Zo zijn we in Kleve bij de Euregioraad Rijn-Waal geweest en kunnen we een aardig geldbedrag krijgen om daarmee een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v. te bekostigen: fietsen over de grens van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen), die samen ooit het hertogdom Gelre vormden. We stellen ons voor, dat de route zodanig loopt, dat onderweg ook een aantal passende bezienswaardigheden bekeken kunnen worden en bij Gennep de grensoversteek  Nederland/Duitsland zou kunnen plaatsvinden. Het betreft hier een deelproject mede bedoeld om Renkum als bedevaartsoord te promoten.

Uw e-mailadres

Wie zijn/haar e-mailadres aan ons doorgeeft (stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl) ontvangt regelmatig een nieuwsbericht.