Nieuws

Lees het nieuws rondom de Stichting Maria van Renkum

Geactualiseerd Bedrijfsplan

Op het ontwerpboek berust copyright van Nexit 2020 (opdrachtgever St. MvR)

 Gecomprimeerde versie Aanbouw Pastorie Renkum 2020-04-08 (002)
 Uitbouw – aanbouw pastorie katholieke kerk te Renkum 2020

In overleg met Erfgoed Gelderland en de Provincie Gelderland vinden er gesprekken plaats i.v.m. een bedrijfsplan t.b.v. het voortbestaan van onze kerk etc. Een onderdeel daarvan betreft realisering van een aanbouw (multifunctionele ruimte) + souterrain (vooral opslagruimte) van de pastorie.
Het bedrijfsplan moet toekomstperspectief bieden, zowel beleidsmatig als financieel. Het voorziet in behoud van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, een grotere positie van Renkum als bedevaartsoord en een verbreding van de kring van belangstellenden m.n. richting jongeren. Er wordt een stevig netwerk opgezet gerelateerd rondom de onderwerpen Vrede, Verbinding en Bezinning. Wij willen als Stichting aanvullend op het bestaande gericht zijn.

We hopen in de loop van de zomer aan het kerkbestuur zTBP en de locatieraad de plannen met betrekking tot een te volgen koers te kunnen aanbieden en zijn dan afhankelijk van de besluitvorming van het kerkbestuur.

Uiteraard valt er meer te vertellen en wordt een en ander t.z.t. ter bespreking voorgelegd, zodat andere suggesties meegenomen kunnen worden. Ter verduidelijking, niets staat vast en wij als Stichting hebben niet het laatste woord. Wij doen een aanbeveling. Hierbij alvast wat voorinformatie.

Krijgt de genomineerde katholieke kerk te Renkum de publieksprijs?

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum maakt kans op de titel: Meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De stichting ‘Welkom in de Kerk’ heeft vijf kerken in Gelderland en vijf in Overijssel genomineerd. Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen op www.gastvrijekerk.nl

Het bedevaartsoord Maria van Renkum behoort tot de tien uitverkorenen, omdat de kerk voldoet aan de omschrijving van een gastvrije kerk. Zo is de kerk elke dag van 9 tot 16 uur geopend voor iedereen die stilte zoekt voor gebed of meditatie of een kaarsje bij Maria van Renkum wil opsteken. Rond deze tijd worden er vijf toeristische wegwijzers Maria van Renkum geplaatst. De kerk organiseert jaarlijks vijf bedevaarten, ontvangt groepen op aanvraag en zet koffie en thee klaar. De Stichting Maria van Renkum zet zich in voor het duurzame behoud van de bedevaartkerk en geeft net als de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum  veel publiciteit aan de kerk en activiteiten. Zo zijn er nog veel meer redenen te noemen waarom de R-K kerk van Renkum een gastvrije kerk is die steeds open staat voor iedereen.

Stemmen
Eén prijs heeft Renkum al gewonnen: een plaats bij ‘de meest gastvrije tien van Gelderland en Overijssel’ die recht geeft op opname in een speciaal magazine en op een korte promotiefilm. Half mei zou bekend worden wie de winnaar is geworden. www.gastvrijekerk.nl.
 Tien genomineerde kerken Verkiezing Meest Gastvrije Kerk bekend
 Gastvrije Kerk Publieksprijs Oost Nederland 2020

Zegt het voort via je eigen social media: Facebook, Twitter etc.

Onze advertentie in landelijke bladen/tijdschriften

Eind maart/begin april en op 3 april verschijnt onze advertentie in respectievelijk het magazine van  KBO/PCOB (oplage 250.000) en het Katholiek Nieuwsblad (oplage 5.250) Als dank voor iedere gift steken we  bij Maria van Renkum een kaars voor de gever of geefster aan en bidden we terplekke voor zijn of haar (blijvende) gezondheid.
Zie de advertentietekst.  Adv. Stichting Maria van Renkum

Project toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum

Voor de zomer van 2019 heeft de Stichting Maria van Renkum aangegeven graag te willen deelnemen aan het kortlopende project Toeristische bewegwijzering in de gemeente Renkum. Dit voorjaar worden enkele borden voor de komende vijf jaar geplaatst.

Donderdag 23 januari heeft de gemeente Renkum samen met het Toeristisch Platform Lage Veluwe en Uit®waardede eerste nieuwe toeristische borden op Kievitsdel – onthuld. Dit is het startschot voor de plaatsing van de nieuwe toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Renkum. De gemeente maakt zo de ambitie waar om het toeristisch aanbod van de gemeente bereikbaar en toegankelijk te maken, en de zichtbaarheid van dat aanbod te vergroten.

 03 Persbericht Toeristische bewegwijzering
 Overzichtskaart bordlocaties Maria van Renkum
 Toeristitische borden Maria van Renkum 

Het geluid van ons kerktorentje willen we niet missen!

kerk maria van renkum

Zoals bekend heeft het bestuur van de Parochie Zalige Titus Brandsma vanwege in de eerste plaats financiële redenen het voornemen uitgesproken opnieuw enkele van haar kerkgebouwen te moeten sluiten.

Voorts wijst men op een tekort aan priesters om de pastorale taken in de nabije toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren. In hun openbaar schrijven van augustus jl. staat te lezen, dat onder andere het kerkgebouw van de Renkumse geloofsgemeenschap voor sluiting in aanmerking komt. Door het bestuur worden geen grote investeringen meer in onderhoud of reparatie gedaan, maar er is nog geen datum van sluiting. Zie www.ztitusbrandsmaparochie.nl (rubriek Nieuws – mededelingen van het bestuur – verslagen informatieavonden).

De Stichting Maria van Renkum is in 2019 in het leven geroepen om het kerkgebouw voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van het dorp te behouden en wil tevens meer bekendheid geven over Renkum als bedevaartsoord.

Het bestuur PzTB en de Stichting MvR hebben elkaar tot op zekere hoogte gevonden.  Het bestuur geeft de Stichting een half jaar de gelegenheid om met een financieel sluitend voorstel te komen voor een periode van minimaal 5 jaar waaruit moet blijken of de toekomstbestendigheid (onderhoud) van het gebouw “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming” te Renkum  veilig gesteld kan worden. Een daartoe strekkende intentieverklaring werd door beide partijen ingaande 15 november 2019 ondertekend. De Stichting Maria van Renkum is op meerdere fronten actief. De hoogste prioriteit gaat momenteel uit naar het kunnen betalen van de noodzakelijke restauratie van het kerkgebouw en het vervangen van de verwarmingsketel. Dit alleen al vraagt om een behoorlijke investering van enkele tonnen. Alle zeilen worden bijgezet om in 2020 aan voldoende inkomsten te komen, zodat het behoud van het kerkgebouw voor de komende jaren wat dat betreft gegarandeerd kan worden.

Alle zeilen worden bijgezet om in 2020 aan voldoende inkomsten te komen, zodat het behoud van het kerkgebouw voor de komende jaren wat dat betreft gegarandeerd kan worden.
 Artikel De Gelderlander 20 november 2019

Euregioraad Rijn-Waal

 

Diverse hoopvolle gesprekken zijn gevoerd. Zo zijn we in Kleve bij de Euregioraad Rijn-Waal geweest en kunnen we een aardig geldbedrag krijgen om daarmee een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v. te bekostigen: fietsen over de grens van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen), die samen ooit het hertogdom Gelre vormden. We stellen ons voor, dat de route zodanig loopt, dat onderweg ook een aantal passende bezienswaardigheden bekeken kunnen worden. Het betreft hier een deelproject mede bedoeld om Renkum als bedevaartsoord te promoten.

Organisaties als Erfgoed Gelderland, TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) en de Euregio Rijn Waal geven samen met ons invulling aan een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer. De Euregio heeft ons voor dit deelproject in principe een subsidiebedrag van maximaal 25.000 euro toegezegd.

Uw e-mailadres

Wie zijn/haar e-mailadres aan ons doorgeeft (stichtingmariavanrenkum@outlook.com) ontvangt regelmatig een nieuwsbericht.