Activiteiten

Op deze pagina vindt u informatie over onze activiteiten

Cuypersgenootschap

Het bestuur van het Cuypersgenootschap heeft schriftelijk laten weten met veel waardering kennis genomen te hebben van onze activiteiten voor behoud van de kerk. Het Cuypersgenootschap is een landelijke vereniging van vrijwilligers met als doelstelling erfgoed uit de periode vanaf 1850 te behouden voor het nageslacht, ze werken veel samen met Heemschut en onderhouden nauwe contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een waardebepaling is onlangs vrijgegeven waarmee we de lokale overheid en fondsen kunnen overtuigen van het belang van dit ontwerp uit het oeuvre van Joseph en Pierre Cuypers, waarvan het merendeel al monument is. 

Zie de tekst van de waardebepaling en de bouwgeschiedenis 

Waardebepaling kerk OLV ten Hemelopneming Renkum

Bouwgeschiedenis kerk OLV ten Hemelopneming Renkum

PJHCuypers1905

Algemeen beleidsplan Stichting Maria van Renkum

Het Algemeen Beleidsplan (bedrijfsplan) van onze Stichting vindt u hier: Algemeen Beleid Stichting Maria van Renkum. Hierin is onder andere te lezen over Marie d’Harcourt. Zie hieronder.

Standbeeld Marie d’Harcourt als blikvanger op het kerkplein te Renkum

Vanaf 1380 is Renkum een bedevaartsoord. De oudst bekende bedevaartgangster was Marie d’Harcourt, later Hertogin van Gelre. Zij behoorde tot het Franse Hof en kwam o.a. op 17 augustus 1407 met hovelingen uit Frankrijk bidden tot Onze Lieve Vrouw van Renkum. Er moet een standbeeld met uitleg van Marie aan de rand van het kerkplein komen. Zij staat wat ons betreft symbool voor alle pelgrims die door de eeuwen heen Maria van Renkum bezochten en nog bezoeken. De onthulling van het beeld zou t.z.t. door de ambassadeur van Frankrijk kunnen geschieden. Deze actie heeft een hoge attentiewaarde in het kader van de naamsbekendheid van Maria van Renkum ook gerelateerd aan recreatie & toerisme. We zijn inmiddels met de voorbereiding van dit project gestart. Lees meer over: Marie d’Harcourt – Maria van Gelre

ErfgoedAcademie​

Wij waren vertegenwoordigd op de cursusdag  “Behoud je kerkgebouw” van de Erfgoedacademie in Deventer. Daar werden door onze Stichting uitstekende contacten gelegd

Logo ErfgoedAcademie

Erfgoed Gelderland

Aan Marc Wingens, directeur /bestuurder van Erfgoed Gelderland werd door ons gevraagd welke argumenten er volgens hem zijn waaruit het belang van Maria van Renkum blijkt. Hij somde ons de volgende zaken op:

logo Erfgoed Gelderland
  • Maria van Renkum is in Nederland een van de oudste nog bestaande vereringsbeelden in situ;
  • de bedevaart is een van de oudste Nederlandse bedevaarten en een van de weinige die na de Reformatie boven de rivieren is blijven bestaan (ook toen het beeld in Utrecht in veiligheid was gebracht bleef de bedevaartplaats bij pelgrims in trek als heilige plek);
  • De verering en de bedevaart oefenen nog altijd een aanzienlijke aantrekkingskracht uit;
  • De bedevaartkerk is een bijzonder en gaaf voorbeeld van een katholieke kerk uit de jaren ’20 van de vorige eeuw, in een laat-neogotische stijl die neigt naar de art deco en ontworpen door de vooraanstaande architect Jos Cuijpers;
  • Kerk, pastorie en processiepark vormen een gaaf ensemble dat zich op een opvallende manier verheft boven het Nederrijndal tegen de Veluwse stuwwal, aan het begin van de dorpskern van Renkum;
  • Kerk en bedevaart vormen een onlosmakelijk onderdeel van de Renkumse gemeenschap; vernietiging van kerk en bedevaart zou sterk afbreuk doen aan de sociale samenhang;
  • Kerk en verering bieden plek voor / komen tegemoet aan een breed gevoelde behoefte aan ‘gefocuste’ meditatie en rust in een jachtige, onveiligere en geseculariseerde samenleving – ook bij protestanten en bij mensen die zich niet langer als gelovig beschouwen.

Excursie

Recent vond een door onze Stichting georganiseerde geslaagde excursie naar de heiligen-beeldententoonstelling in Kranenburg bij Vorden plaats. Zie voor impressie toegevoegde bestand: Impressie Excursie Beeldententoonstelling Kranenburg

Brief

Op 10 juli 2019 schreven wij een brief aan het bestuur van onze parochie. In een niet vermelde datum ontvingen de parochianen een brief waarin staat, dat men het kerkgebouw van Renkum wil afstoten. Vervolgens schreven wij aan de parochianen uit Renkum-Heelsum een brief d.d. 27 augustus 2019. Zie de toegevoegde linken. Pater Bomers, die maandelijks een viering voorgaat en extra veel kerkgangers tijdens de zondagsdienst in ons dorp trekt is in Renkum zeer geliefd. Hij zei al in 2014: “Sluit je de kerk dan trekt ook het geloof het dorp uit”. Zie het interview: interview Frans Bomers

De brief naar het bestuur: Brief MvR aan het bestuur Titus Brandsma 10 juli 2019

Brief van Titus Brandsma: Brief PTB afstoten kerk te Renkum

Brief aan de parochianen: Brief MvR aan de parochianen van Renkum-Heelsum 27 aug. 2019

 

Ansichtkaart

Als je op  YouTube zoekt naar muziek (Marialied Renkum) dan kun je het Caeciliakoor van de bedevaartkerk te Renkum vinden en het fraaie Renkumse Marialied beluisteren. De tekst is eveneens in de opname verwerkt, zodat je zelfs mee kunt zingen. Natuurlijk vind je de video, een verkleind beeld ook op onze websitepagina Media.

Op 15 augustus 2019 na de drukbezette viering van “Maria ten Hemelopneming” hebben we ansichtkaarten uitgedeeld en voor het eerst naar buiten toe bekendheid gegeven aan het werk van onze stichting. Bekijk hier de dubbelzijdig bedrukte kaart: Ansichtkaart Stichting Maria van Renkum 

Folders

Begin september zijn we begonnen met het verspreiden van 2500 kleurrijke folders: een drieluik met 6 pagina’s op hoogwaardig papier. De folder is ook digitaal te vinden: Folder St. MvR 

Gebedsgroep & Gebedskring

Een gebedsgroep in Heelsum bidt structureel voor wijsheid m.b.t. de bestuursleden van de Titus Brandsma Parochie, die o.a. de zorg hebben voor onze kerk en de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum en voor het welslagen van allen, die trachten onze pelgrimskerk  de behouden.

De gebedskring van O.L.V Renkum bidt wekelijks bij Maria van Renkum haar lievelingsgebed, het rozenkansgebed, speciaal ook voor het behoud van het bedevaartsoord. Iedereen kan deelnemen.  Elke zaterdag om 10.45 uur in de kerk bij Maria van Renkum”. De activiteiten van de gebedsgroep en de gebedskring zijn door gelovigen buiten het bestuur van de Stichting Maria van Renkum opgezet en hebben onze waardering.

Het gebedsteam van Hour of Power bidt de komende tijd  voor het behoud van onze kerk. Citaat uit hun e-mail bericht: Wij hopen en vertrouwen erop dat de nabijheid van God zal worden ervaren. Wanneer wij bidden, geven wij God de ruimte om  Zijn kracht  in ons leven te openbaren. Zo kan Hij ons  Zijn bemoediging, troost, vrede en vreugde geven.