STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

 

“Mogen de mensen  van onze tijd,

die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,

opnieuw de waarde van de stilte ontdekken

en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

 

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

Kerk in Renkum meest gastvrije van Oost-Nederland?

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum maakt kans op de titel: Meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De stichting ‘Welkom in de Kerk’ heeft vijf kerken in Gelderland en vijf in Overijssel genomineerd. Tot 1 mei kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op www.gastvrijekerk.nl

Stem voor de publieksprijs via internet op onze kerk en zeg het voort!  Zie pagina Nieuws! Wij stijgen in de ranglijst van de 10 genomineerde kerken.

Obligaties

Vanaf 20 maart worden door de Stichting Maria van Renkum 100 obligaties van 250 euro per stuk uitgegeven om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald. Zie de link onderaan deze pagina.

Het benefietdiner was een groot succes (zie pagina Nieuws). Zojuist is het Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag over 2019 van de Stichting Maria van Renkum verschenen (zie pagina “Over ons”). De inschrijving om mee te doen aan een 24-uurs aanwezigheid bij Maria van Renkum is geopend (zie pagina Nieuws). In januari 2020 werden kaarten huis-aan-huis in de dorpen Renkum en Heelsum verspreid. Dit leverde aan extra inkomsten 1767,50 euro op. Voor ons is het nieuws belangrijk, dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Renkum het college gaat adviseren om ons kerkgebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument, zodat sloop van het gebouw niet meer vanzelfsprekend is.

Wat doet de Stichting Maria van Renkum?

Wat doet de Stichting Maria van Renkum?

De stichting heeft als doel de Renkumse bedevaartskerk met het eeuwenoude Mariabeeld, de tot het kerkgebouw horende overige opstallen en gronden voor nu en in de toekomst op een duurzame wijze te kunnen behouden voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van de gemeente Renkum. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • bekendheid te geven aan de historie van Renkum als bedevaartsplaats en het Mariabeeld uit de 14eeeuw, dat sinds 1380 een belangrijke rol voor velen speelt en zich in het katholieke kerkgebouw te Renkum bevindt;
  • in overleg met de eigenaar van het betreffende onroerende goed gelden voor met name groot onderhoud m.b.t. het kerkgebouw beschikbaar te stellen, zodat de exploitatielasten op te brengen zijn;
  • het verwerven van de bedevaartskerk, het Mariabeeld etc. indien het gebouw en toebehoren door de eigenaar afgestoten wordt en er conform de richtlijnen van het bisdom geen erediensten meer mogen plaatsvinden.
De stichting moet uit minimaal 3 bestuursleden bestaan. Er wordt toegewerkt naar 5 personen. Bekijk hier de statuten Stichting Maria van Renkum.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel mee aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw, de pastorie en de begraafplaats te Renkum.

Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.

U kunt kiezen uit:

  • een éénmalige gift, giften per maand of kwartaal;
  • een periodieke gift;
  • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
  • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v. 250 euro.

Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81

Of neem via onderstaande button contact met ons op.