STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

Wat doet de Stichting Maria van Renkum?

Wat doet de Stichting Maria van Renkum?

De stichting heeft als doel de Renkumse bedevaartskerk met het eeuwenoude Mariabeeld, de tot het kerkgebouw horende overige opstallen en gronden voor nu en in de toekomst op een duurzame wijze te kunnen behouden voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van de gemeente Renkum. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • bekendheid te geven aan de historie van Renkum als bedevaartsplaats en het Mariabeeld uit de 14eeeuw, dat sinds 1380 een belangrijke rol voor velen speelt en zich in het katholieke kerkgebouw te Renkum bevindt;
  • in overleg met de eigenaar van het betreffende onroerende goed gelden voor met name groot onderhoud m.b.t. het kerkgebouw beschikbaar te stellen, zodat de exploitatielasten op te brengen zijn;
  • het verwerven van de bedevaartskerk, het Mariabeeld etc. indien het gebouw en toebehoren door de eigenaar afgestoten wordt en er conform de richtlijnen van het bisdom geen erediensten meer mogen plaatsvinden.
De stichting moet uit minimaal 3 bestuursleden bestaan. Er wordt toegewerkt naar 5 personen. Bekijk hier de statuten Stichting Maria van Renkum.
OLV Maria van Renkum Katholieke kerk

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Werk financieel mee aan het behoud van de pelgrimskerk Maria ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw en de pastorie. 

Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
NL53 INGB 0009 0098 81

Of neem via onderstaande button contact met ons op.