STICHTING MARIA VAN RENKUM

Voor het op duurzame wijze behouden van de Renkumse bedevaartskerk

 

“Mogen de mensen  van onze tijd,

die vaak ondergedompeld zijn in het lawaai,

opnieuw de waarde van de stilte ontdekken

en daarin de stem van God en de medemensen beluisteren.”

 

Paus Franciscus, gebedsintentie voor september 2013

8 september 2020

OPGELET: Op dinsdagavond 29 sept. om 20.00 uur in ons kerkgebouw geeft de Stichting Maria van Renkum uitleg over de stand van zaken. Wat waren haar doelen? Wat heeft ze gedaan? Wat is ervan terecht gekomen? Hoe verder? De stand van zaken wordt ook op onze website gepubliceerd en verzonden naar beschikbare e-mails. Nieuwsberichten ontvangt u automatisch als u ons uw e-mailadres geeft. De bijeenkomst is coronaproof!
logo_welkom

Een opsteker met dank aan alle vrijwilligers!

Tien genomineerde kerken Verkiezing Meest Gastvrije Kerk bekend
 Gastvrije Kerk Publieksprijs Oost Nederland 2020
Stemmen – uitslag 1 mei 2020 00.00 uur

Op basis van de huidige stand van zaken ligt het voor de hand, dat onze kerk de publieksprijs van 1000 euro wint in het kader van het project Meest Gastvrije Kerk van Oost Nederland. Onze kerk is als enige Veluwse kerk van de 69 deelnemende kerken uit Overijssel en Gelderland begin 2020 genomineerd door een vakkundige jury, die uit dat aantal tien kerken als kanshebbers koos. Er komt een landelijk glossyblad uit met reportages voorzien van foto’s van deze kerken. Eind oktober zal in Twello een en ander feestelijk afgesloten worden.

Tijdelijk-logo-hoe-gastvrij-is-uw-kerk-red-e1575036802345 (1)

Werf in je familie en/of kennissenkringen

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen.Met een incasso machtig je de Stichting Maria van Renkum (de incassant) om jaarlijks een afgesproken bedrag van iemands rekening af te schrijven. We hopen, dat eenieder in zijn eigen woonomgeving of binnen zijn familie waar dan ook  mensen bereid vindt een bedrag via automatische incasso te doneren. Op die manier genereren we ook een voorspelbaar bedrag aan inkomsten. 
Doorlopende machtiging t.b.v. Stichting Maria van Renkum

Obligaties

Vanaf 20 maart worden door de Stichting Maria van Renkum 100 obligaties van 250 euro per stuk uitgegeven om meer financiële armslag te krijgen. De leningen worden uiterlijk in december 2024 terugbetaald. Zie de link onderaan deze pagina.

Onlangs zijn 1691 brieven, persoonlijk gericht, verzonden aan kerkgerelateerde  organisaties in Nederland om financiële steun te vragen voor herstelwerkzaamheden van ons fraaie kerkgebouw. We hopen, dat ook particulieren voldoende schenkingen doen. Alle beetjes helpen. Omdat banken in feite geen rente meer op een spaartegoed geven en je tijdelijk wat geld kunt missen zijn zoals gezegd geldleningen naast schenkingen aan ons van harte welkom.  Zie pagina 2 van de wervingskaart.

Extra aandacht

1. Hierbij even een tussenstand op hoofdlijnen van enkele ontwikkelingen ingezet door de Stichting Maria van Renkum. Door de coronacrises worden diverse ontwikkelingen nogal geremd. Zo gaat de te komen documentaire over Maria van Renkum (Omroep Gelderland) later van start. Etc. etc. (zie pagina Nieuws).
Tussenstand activiteiten Stichting MvR 22 april 2020  
Nieuwsbrief 12 juni 2020 MvR 
 Nieuwsbrief MvR 30 augustus 2020

2. We hebben een tweetal verzoeken  bij de ambassadeur van Frankrijk neergelegd, die o.a. te maken hebben met een wat ons betreft te komen standbeeld van Marie d’Harcourt  (zie pagina Activiteiten). 
Zij is de oudst van naam bekende pelgrimgangster en bezocht zeker vier keer Maria van Renkum in de 15eeeuw.
 Maria van Gelre voorheen Marie d’Harcourt 1380 tot ong. 1428

Wat doet de Stichting Maria van Renkum?

Wat doet de Stichting Maria van Renkum?

De stichting heeft als doel de Renkumse bedevaartskerk met het eeuwenoude Mariabeeld, de tot het kerkgebouw horende overige opstallen en gronden voor nu en in de toekomst op een duurzame wijze te kunnen behouden voor gelovigen, pelgrims en de inwoners van de gemeente Renkum. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • bekendheid te geven aan de historie van Renkum als bedevaartsplaats en het Mariabeeld uit de 14eeeuw, dat sinds 1380 een belangrijke rol voor velen speelt en zich in het katholieke kerkgebouw te Renkum bevindt;
 • in overleg met de eigenaar van het betreffende onroerende goed gelden voor met name groot onderhoud m.b.t. het kerkgebouw beschikbaar te stellen, zodat de exploitatielasten op te brengen zijn;
 • het verwerven van de bedevaartskerk, het Mariabeeld etc. indien het gebouw en toebehoren door de eigenaar afgestoten wordt en er conform de richtlijnen van het bisdom geen erediensten meer mogen plaatsvinden.
De stichting moet uit minimaal 3 bestuursleden bestaan. Er wordt toegewerkt naar 5 personen. Bekijk hier de statuten Stichting Maria van Renkum.

Helpt u de stichting Maria van Renkum?

Draag financieel mee aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het fraaie meditatiepark om het kerkgebouw, de pastorie en de begraafplaats te Renkum.

 • Op diverse wijzen kunt u de Stichting Maria van Renkum financieel steunen.
  U kunt kiezen uit:
  een periodieke gift;
 • het vastleggen van zaken in een testament als erfgenaam of als legataris;
 • het afnemen van één of meerdere obligaties t.w.v. €250.
 • Stichting Maria van Renkum rekeningnummer
  NL53 INGB 0009 0098 81
 • Of neem via onderstaande button contact met ons op.